ລົງທະບຽນ

ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
  • ການສະມັກເປັນສະມາຊິກ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
  • ການຂຽນຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງຂຽນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຂໍ້ມຸນຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ຫາກເຮົາພົບວ່າທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ກົງກັບຄວາມເປັນຈິງ ເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະຍົກເລີກການເປັນສະມາຊິກຂອງທ່ານ
  • ທີມງານຂໍສະຫງວນລິກະສິດໃນການປ່ຽນແປງ ປັປຸງເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
  • ທີມງານຂໍສະຫງວນລິກະສິດຍົກເລີກການເປັນສະມາຊິກ, ລຶບ ຫລື ແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ